MXF Tags

Tags extracted from Material Exchange Format files. Tag ID's are not listed because they are bulky 16-byte binary values.

Tag Name WritableValues / Notes
OrganizationID N  
UPID? N  
UPN? N  
IBTN? N  
ISAN? N  
ISBN? N  
ISSN? N  
ISWC? N  
ISMN? N  
ISCI? N  
ISRC? N  
ISRN? N  
ISBD? N  
ISTC? N  
SICI? N  
BICI? N  
AICI? N  
PII? N  
DOI? N  
InstanceUID? N  
PackageID? N  
DeviceDesignation N  
DeviceModel N  
DeviceSerialNumber N  
URL N  
URL N  
PURL N  
URN N  
TransmissionID N  
ArchiveID N  
ItemID N  
AccountingReferenceNumber N  
TrafficID N  
ReelOrRollNumber N  
LocalTapeNumber N  
LUID N  
PackageName N  
LocalFilePath N  
EdgeCode N  
FrameCode N  
KeyCode? N  
InkNumber N  
KeyText N  
KeyFrame N  
KeySound N  
KeyDataOrProgram N  
TitleKind N  
MainTitle N  
SecondaryTitle N  
SeriesNumber N  
EpisodeNumber N  
SceneNumber N  
TakeNumber N  
CISACLegalEntityID? N  
AGICOAID? N  
SourceOrganization N  
SupplyContractNumber N  
OriginalProducerName N  
TotalEpisodeCount N  
CopyrightStatus N  
CopyrightOwnerName N  
IntellectualPropertyDescription N  
IntellectualPropertyRights N  
Rightsholder N  
RightsManagementAuthority N  
InterestedPartyName N  
MaximumUseCount N  
LicenseOptionsDescription N  
CurrencyCode N  
RoyaltyPaymentInformation N  
RoyaltyIncomeInformation N  
RestrictionsonUse N  
ExCCIData? N  
UserName N  
UserName N  
Password N  
Password N  
ScramblingKeyKind N  
ScramblingKeyValue N  
BroadcastOrganizationName N  
BroadcastChannel N  
BroadcastMediumKind N  
BroadcastRegion N  
FirstBroadcastFlag N  
CurrentRepeatNumber N  
PreviousRepeatNumber N  
AudienceRating N  
AudienceReach N  
NatureOfPersonality N  
ContributionStatus N  
SupportOrAdministrationStatus N  
OrganizationKind N  
ProductionOrganizationRole N  
SupportOrganizationRole N  
JobFunctionName N  
RoleName N  
ContactKind N  
ContactDepartmentName N  
FamilyName N  
FirstGivenName N  
SecondGivenName N  
ThirdGivenName N  
MainName N  
SupplementaryName N  
OrganizationMainName N  
SupplementaryOrganizationName N  
ISO3166CountryCode N  
ISO639-1LanguageCode N  
OperatingSystemInterpretations N  
ByteOrder N 'II' = Little-endian (Intel, II)
'MM' = Big-endian (Motorola, MM)
EssenceIsIdentified N  
LengthSystemName N  
LengthUnitKind N  
AngularUnitKind N  
TimeSystemOffset N  
TimeUnitKind N  
ContentCodingSystem N  
ProgramKind N  
Genre N  
TargetAudience N  
CatalogDataStatus N  
ThesaurusName N  
Theme N  
ContentClassification N  
Keywords N  
KeyFrames N  
KeySounds N  
KeyData N  
Abstract N  
Purpose N  
Description N  
ColorDescriptor N  
FormatDescriptor N  
StratumKind N  
IndividualAwardName N  
ProgramAwardName N  
AssetValue N  
ContentValue N  
CulturalValue N  
AestheticValue N  
HistoricalValue N  
TechnicalValue N  
OtherValues N  
CatalogDataStatus N  
CatalogingSystemName N  
ComputedKeywords N  
ComputedKeyFrames N  
ComputedKeySounds N  
ComputedKeyData N  
ComputedStratumKind N  
PresentationAspectRatio N  
CaptureAspectRatio N  
CaptureGammaEquation N  
CaptureGammaEquation N  
LumaEquation N  
ColorimetryCode N  
SignalFormCode N  
ColorFieldCode N  
FieldRate N  
FrameRate N  
FrameLayout N  
SamplingStructureCode N  
TotalLinesperFrame N  
ActiveLinesperFrame N  
LeadingLines N  
TrailingLines N  
AnalogVideoSystemName N  
LuminanceSampleRate N  
ActiveSamplesperLine N  
TotalSamplesperLine N  
SamplingHierarchyCode N  
HorizontalSubsampling N  
ColorSiting N  
SampledHeight N  
SampledWidth N  
SampledXOffset N  
SampledYOffset N  
DisplayHeight N  
DisplayWidth N  
DisplayXOffset N  
DisplayYOffset N  
FilteringCode N  
ImageHeight N  
ImageWidth N  
BitsPerPixel N  
RoundingMethodCode N  
BlackReferenceLevel N  
WhiteReferenceLevel N  
FieldFrameTypeCode N  
PulldownSequence? N  
PulldownFieldDominance N  
VideoAndFilmFrameRelationship N  
CaptureFilmFrameRate N  
TransferFilmFrameRate N  
VideoTestParameter N  
VideoTestResult N  
VideoTestResult N  
FilmTestParameter N  
FilmTestResult N  
FilmTestResult? N  
ElectrospatialFormulation N  
FilteringApplied N  
AudioReferenceLevel N  
AudioMonoChannelCount N  
AudioStereoChannelCount N  
AnalogSystem N  
AudioSampleRate N  
BitsPerSample N  
RoundingLaw N  
Dither N  
OpticalTrack N  
MagneticTrack N  
Signal-to-NoiseRatio N  
Weighting N  
AnalogDataCodingKind N  
TimecodeKind N  
TimecodeTimebase N  
TimecodeUserBitsFlag N  
IncludeSync N  
DropFrame N  
TimecodeSourceKind N  
AnalogMetadataCarrier N  
DigitalMetadataCarrier N  
AnalogMonitoringAndControlCodingKind N  
SampleRate N  
EssenceLength N  
FilmColorProcess N  
EdgeCodeFormat? N  
FilmFormatName N  
FilmStockKind N  
FilmStockManufacturerName N  
PhysicalMediaLength? N  
FilmCaptureAperture N  
ImageCategory N  
ImageSourceDeviceKind N  
OpticalTestParameterName N  
OpticalTestResult N  
OpticalTestResult N  
SensorType N  
PolarCharacteristic N  
IntegrationIndication N  
EventIndication N  
QualityFlag N  
PhysicalInstanceKind N  
DigitalOrAnalogOrigination N  
MicrophonePlacementTechniques N  
SimpleFlaggingCount N  
CopyCount N  
CloneCount N  
Work-in-ProgressFlag N  
VideoOrImageCompressionAlgorithm N  
SplicingMetadata? N  
AudioCompressionAlgorithm N  
VideoNoiseReductionAlgorithm N  
AudioNoiseReductionAlgorithm N  
EnhancementOrModificationDescription N  
VideoDeviceKind N  
VideoDeviceParameterName N  
VideoDeviceParameterSetting N  
AudioEnhancementOrModificationDescription N  
AudioFirstMix-DownProcess N  
AudioDeviceKind N  
AudioDeviceParameter N  
AudioDeviceParameterSetting N  
DataEnhancementOrModificationDescription N  
DataDeviceKind N  
DataDeviceParameterName N  
DataDeviceParameterSetting N  
DefaultFadeType? N  
ActiveState N  
Fade-InType? N  
Fade-OutType? N  
SpeedChangeEffectFlag N  
InputSegmentCount N  
Bypass N  
VideoCompressionAlgorithm N  
MPEGVideoRecodingDataset? N  
UpstreamAudioCompressionAlgorithm N  
MPEGAudioRecodingDataset? N  
ProgramSupportMaterialReference N  
AdvertisingMaterialReference N  
ProgramCommercialMaterialReference N  
ContiguousDataFlag N  
PositionInSequence N  
RelativePositionInSequenceOffset N  
RelativePositionInSequenceName N  
ImageCoordinateSystem N  
MapDatumUsed N  
LocalDatumAbsolutePositionAccuracy N  
DeviceAbsolutePositionalAccuracy N  
DeviceAltitude N  
DeviceAltitude N  
DeviceLatitude N  
DeviceLatitude N  
DeviceLongitude N  
DeviceLongitude N  
DeviceXDimension N  
DeviceYDimension N  
FramePositionalAccuracy N  
FrameCenterLatitude N  
FrameCenterLatitude N  
FrameCenterLongitude N  
FrameCenterLongitude N  
FrameCenterLatitudeLongitude N  
LocalDatumRelativePositionAccuracy N  
DeviceRelativePositionalAccuracy N  
DeviceRelativePositionX N  
DeviceRelativePositionY N  
DeviceRelativePositionZ N  
SubjectRelativePositionalAccuracy N  
PositionWithinViewportImageXCoordinate N  
PositionWithinViewportImageYCoordinate N  
SourceImageCenterXCoordinate N  
SourceImageCenterYCoordinate N  
ViewportImageCenterCCoordinate N  
ViewportImageCenterYCoordinate N  
DeviceAbsoluteSpeed N  
DeviceAbsoluteHeading N  
SubjectAbsoluteSpeed N  
SubjectAbsoluteHeading N  
DeviceRelativeSpeed N  
DeviceRelativeHeading N  
SubjectRelativeSpeed N  
SubjectRelativeHeading N  
SlantRange N  
TargetWidth N  
ViewportHeight N  
ViewportWidth N  
SensorRollAngle N  
AngleToNorth N  
ObliquityAngle N  
PlaceKeyword N  
ObjectCountryCode N  
ShootingCountryCode N  
SettingCountryCode N  
CopyrightLicenseCountryCode N  
IntellectualPropertyLicenseCountryCode N  
ObjectRegionCode N  
ShootingRegionCode N  
SettingRegionCode N  
CopyrightLicenseRegionCode N  
IntellectualPropertyLicenseRegionCode N  
RoomNumber N  
StreetNumber N  
StreetName N  
PostalTown N  
CityName N  
StateOrProvinceOrCountyName N  
PostalCode N  
CountryName N  
SettingRoomNumber N  
SettingStreetNumberOrBuildingName N  
SettingStreetName N  
SettingTownName N  
SettingCityName N  
SettingStateOrProvinceOrCountyName N  
SettingPostalCode N  
SettingCountryName N  
TelephoneNumber N  
FaxNumber N  
E-mailAddress N  
SettingDescription N  
UTCUserDateTime N  
LocalUserDateTime N  
SMPTE309MUserDateTime? N  
SMPTE12MUserDateTime? N  
UTCStartDateTime N  
LocalStartDateTime N  
TimecodeStartDateTime? N  
UTCEndDateTime N  
LocalEndDateTime N  
TimecodeEndDateTime? N  
UTCLastModifyDate N  
LocalLastModifyDate N  
TimecodeLastModifyDate? N  
UTCEventStartDateTime N  
LocalEventStartDateTime N  
TimecodeEventStartDateTime? N  
UTCEventEndDateTime N  
LocalEventEndDateTime N  
TimecodeEventEndDateTime? N  
StartTimeRelativeToReference N  
StartTimecodeRelativeToReference? N  
MaterialEndTimeOffset N  
MaterialEndTimecodeOffset? N  
EventStartTimeOffset N  
EventStartTimecodeOffset? N  
EventEndTimeOffset N  
EventEndTimecodeOffset? N  
FrameCountOffset N  
TimePeriodName N  
LocalCreationDateTime N  
TimecodeCreationDateTime? N  
LocalModifyDate N  
TimecodeModifyDate? N  
FrameCount N  
MaterialAbsoluteDuration N  
MaterialAbsoluteDuration? N  
TextlessBlackDuration N  
EventAbsoluteDurationFrameCount N  
EventAbsoluteDuration N  
EventAbsoluteDuration? N  
BufferDelay? N  
ProgramIdentifier N  
ProgramIdentifierString N  
ShimName N  
SignalStandard N  
IntendedAFD N  
SlateTitle N  
NOLACode N  
Rating N  
NielsenStreamIdentifier N  
IsRecording N  
IsLiveProduction N  
IsLiveTransmission N  
IsDubbed N  
IsVoiceover N  
HasAudioWatermark N  
AudioWatermarkKind N  
HasVideoWatermark N  
VideoWatermarkKind N  
SubtitlesPresent N  
CaptionTitles N  
CaptionsViaTeletext N  
TextlessMaterial N  
AudioReferenceLevel N  
StorageDeviceKind N  
StorageMediaKind N  
StorageMediaID N  
BroadcastDate N  
BroadcastTime N  
IsRepeat N  
FirstTransmissionInfo N  
TeletextSubtitlesAvailable N  
SeasonEpisodeNumber N  
SeasonEpisodeTitle N  
EPGProgramSynopsis N  
ContentClassification N  
DVBParentalRating N  
ContentMaturityRating N  
ContentMaturityDescription N  
ContentMaturityGraphic N  
ContractEntity N  
ContractTypeLink N  
ConsumerRightsToCopy N  
BroadcasterRightsToCopy N  
DirectorName N  
ProducerName N  
FemaleLeadActressName N  
MaleLeadActorName N  
PresenterName N  
MainSponsorName N  
VoiceTalentName N  
PostboxNumber N  
PostCodeForPostbox N  
ProgramNumber N  
DefinitionObjectID? N  
IEEEDeviceID N  
ProjectNumber N  
EdgeCodeHeader? N  
ChannelHandle N  
PhysicalMediaLocation N  
MediaLocation N  
TrackNumber N  
EdgeCodeStart N  
VersionTitle N  
TrackID N  
TrackName N  
TrackName N  
DefinitionObjectName N  
DefinitionObjectName N  
ContentPackageMetadataLink N  
DefinedName N  
DefinedName N  
DeviceManufacturerName N  
DeviceManufacturerName N  
ManufacturerID? N  
IEEEManufacturerID N  
AAFManufacturerID? N  
SupplyingDepartmentName N  
AudienceShare N  
AudienceAppreciation N  
Salutation N  
HonorsAndQualifications N  
ObjectModelVersion N  
SDKVersion N  
IsOptional N  
IsSearchable N  
UseDefaultValue N  
DefaultDataValue? N  
Size N  
IsSigned N  
ElementCount N  
ElementNameList N  
TypeDefinitionElementValueList N  
MemberNameList N  
ExtendibleElementNameList N  
TypeDefinitionExtendibleElementValues? N  
TargetSet? N  
FillerData? N  
KLVDataValue? N  
PackageKLVData? N  
ComponentKLVData? N  
AssignedCategoryName N  
AssignedCategoryName N  
AssignedCategoryValue N  
AssignedCategoryValue N  
ShotList N  
PackageUserComments? N  
Cue-InWords N  
Cue-OutWords N  
ObjectKind N  
ObjectKind N  
ObjectDescription N  
ObjectDescription N  
ObjectName N  
MetadataItemName N  
ShotCommentKind N  
ShotComment N  
ComputedObjectKind N  
ComputedObjectKind N  
VersionNumberString N  
VersionNumberString N  
VersionNumber N  
WAVESummary? N  
AIFCSummary? N  
TIFFSummary? N  
ViewportAspectRatio N  
CaptureGammaEquation? N  
ColorimetryCode? N  
PresentationGammaEquation N  
PresentationGammaEquation? N  
FieldDominance N  
VideoLineMap N  
AnalogVideoSystemName? N  
VerticalSub-sampling N  
BitsPerPixel N  
ColorRangeLevels N  
PixelLayout? N  
AlphaSampleDepth N  
Palette? N  
PaletteLayout? N  
ComponentDepth N  
VideoCodingSchemeID? N  
RoundedCaptureFilmFrameRate N  
AudioAverageBitrate N  
AudioFixedBitrateFlag N  
CodingLawKind N  
AudioCodingSchemeID? N  
LayerNumber N  
TimecodeTimebase N  
RoundedTimecodeTimebase N  
ComponentDataDefinition N '060e2b34.0401.0101.01030201.01000000' = SMPTE 12M Timecode Track
'060e2b34.0401.0101.01030201.02000000' = SMPTE 12M Timecode Track with active user bits
'060e2b34.0401.0101.01030201.03000000' = SMPTE 309M Timecode Track
'060e2b34.0401.0101.01030201.10000000' = Descriptive Metadata Track
'060e2b34.0401.0101.01030202.01000000' = Picture Essence Track
'060e2b34.0401.0101.01030202.02000000' = Sound Essence Track
'060e2b34.0401.0101.01030202.03000000' = Data Essence Track
StreamData? N  
TimecodeStreamData? N  
RecordedFormat N  
TapeShellKind N  
TapeShellKind N  
TapeFormulation N  
TapeFormulation N  
TapeCapacity N  
TapeManufacturer N  
TapeManufacturer N  
TapeStock N  
TapeStock N  
TapeBatchNumber N  
TapeBatchNumber N  
PerforationsPerFrame N  
PerforationsPerFrame N  
FilmFormatName N  
FilmFormatName? N  
FilmStockKind N  
FilmStockManufacturerName N  
FilmBatchNumber N  
FilmBatchNumber N  
FilmGauge? N  
EdgeCodeFilmGauge? N  
ExposedAspectRatio N  
ImageAlignmentOffset N  
ImageStartOffset N  
ImageEndOffset N  
PaddingBits N  
FocalLength N  
SensorSize N  
FNumber N  
SensorTypeCode N  
FieldOfViewHorizontal N  
AnamorphicLensCharacteristic N  
UniformDataFlag N  
JPEGTableID? N  
AlphaTransparency N 0 = Not Inverted
1 = Inverted
GenerationID? N  
ApplicationSupplierName N  
ApplicationSupplierName N  
ApplicationName N  
ApplicationName N  
ApplicationVersionNumber N  
ApplicationVersionString N  
ApplicationVersionString N  
ApplicationPlatform N  
ApplicationPlatform N  
ApplicationProductID? N  
LinkedGenerationID? N  
ContainerVersion N  
ToolkitVersion N  
Plug-InCategoryID? N  
Plug-InPlatformID? N  
MinimumSupportedPlatformVersion N  
MaximumSupportedPlatformVersion N  
Plug-InEngineID? N  
MinimumSupportedEngineVersion N  
MaximumSupportedEngineVersion N  
Plug-InAPIID? N  
MinimumAPIVersion N  
MaximumAPIVersion N  
Software-OnlySupportFlag N  
HardwareAcceleratorFlag N  
Plug-InLocatorSet? N  
AuthenticationFlag N  
AssociatedMetadataDefinition? N  
EventTrackEditRate N  
DefaultFadeEditRate N  
EditingEventComment N  
EditingEventComment N  
EditRate N  
OperationDefinitionID? N  
Value? N  
EditHint? N  
OperationDataDefinition? N  
OperationCategory? N  
DisplayUnits N  
DisplayUnits N  
BypassOverride N  
TimepointValue? N  
BeginAnchor N  
BeginAnchor N  
EndAnchor N  
EndAnchor N  
FilmToVideoTransferDirection? N  
FilmToVideoTransferKind? N  
FilmToVideoTransferPhase? N  
TeletextSubtitlesFlag N  
SubtitleDatafileFlag N  
ClosedCaptionSubtitlesFlag N  
SampleIndex? N  
SourcePackageID? N  
SourceTrackID N  
RelativeScope N  
RelativeTrack N  
ObjectClass? N  
EssenceContainerFormat? N  
CodecDefinition? N  
ParameterDefinition? N  
Interpolation? N  
ParameterDataType? N  
CodecEssenceDescriptor? N  
ContentStorage? N  
Dictionary? N  
EssenceDescription? N  
Sequence? N  
TransitionEffect? N  
EffectRendering? N  
InputSegment? N  
StillFrame? N  
Selected? N  
Annotation? N  
ManufacturerInformationObject? N  
CodecEssenceKinds? N  
OperationParameters? N  
DegradedEffects? N  
Packages? N  
EssenceData? N  
OperationDefinitions? N  
ParameterDefinitions? N  
DataDefinitions? N  
Plug-InDefinitions? N  
CodecDefinitions? N  
ContainerDefinitions? N  
InterpolationDefinitions? N  
AvailableRepresentations? N  
InputSegments? N  
EssenceLocators? N  
IdentificationList? N  
Tracks? N  
ControlPointList? N  
PackageTracks? N  
Alternates? N  
ComponentsInSequence? N  
Parameters? N  
LinkedPackageID? N  
ParentClass? N  
Properties? N  
IsConcrete N  
PropertyType? N  
LocalID N  
IsUniqueIdentifier N  
ClassDefinitions? N  
TypeDefinitions? N  
TargetClassOfStrongReference? N  
TargetClassOfWeakReference? N  
EnumerationUnderlyingIntegerType? N  
FixedArrayElementType? N  
VariableArrayElementType? N  
SetElementType? N  
StringElementType? N  
StreamElementType? N  
MemberTypes? N  
RenamedType? N  
DictionaryIdentifier? N  
DictionaryDescription N  
DictionaryDescription N  
BlockContinuityCount N  
StreamPositionIndicator N  
Origin N  
StartTimeRelativeToReference N  
StartTimecode N  
CutPoint N  
EventStart N  
ControlPointTime N  
CreateDate N  
ModifyDate N  
ContainerLastModifyDate N  
PackageLastModifyDate N  
Duration N  
DefaultFadeDuration N  
Fade-InDuration N  
Fade-OutDuration N  
TapeFormat? N  
OrganizationID N  
GlobalNumber N  
DeviceIDKind N  
DeviceKind N  
DeviceKindCode N  
PlatformDesignation N  
PlatformModel N  
PlatformSerialNumber N  
LocalTargetID N  
MagneticDiskNumber N  
OpticalDiscNumber N  
StreamID N  
TransportStreamID N  
OrganizationalProgramNumber N  
OrganizationalProgramNumber N  
ItemDesignatorID? N  
LocalFilePath N  
TitleKind N  
MainTitle N  
SecondaryTitle N  
SeriesNumber N  
EpisodeNumber N  
SceneNumber N  
VersionTitle N  
MissionID N  
MissionID N  
RecordingLabelName N  
RecordingLabelName N  
CollectionName N  
CollectionName N  
OriginCode N  
MainCatalogNumber N  
CatalogPrefixNumber N  
SideNumber N  
RecordedTrackNumber N  
SeriesinaSeriesGroupCount N  
ProgrammingGroupKind N  
PurchasingOrganizationName N  
SalesContractNumber N  
PurchasingDepartment N  
ContractType N  
ContractTypeCode N  
ContractClauseDescription N  
ContractLineCode N  
ContractLineName N  
ContractTermsOfBusiness N  
ContractInstallmentPercentage N  
Jurisdiction N  
CopyrightStatus N  
CopyrightOwnerName N  
IntellectualPropertyDescription N  
IntellectualPropertyRights N  
Rightsholder N  
RightsManagementAuthority N  
RightsConditionDescription N  
RightsConditionDescription N  
CurrencyName N  
TotalPayment N  
PayeeAccountName N  
PayeeAccountNumber N  
PayeeAccountSortCode N  
TotalIncome N  
PayerAccountName N  
PayerAccountNumber N  
PayerAccountSortCode N  
SecurityClassification N  
SecurityClassificationCaveats N  
ClassifiedBy N  
ClassificationReason N  
DeclassificationDate N  
DerivedFrom N  
ClassificationComment N  
ClassificationAndMarkingSystem N  
BroadcastOrganizationName N  
BroadcastServiceName N  
BroadcastMediumCode N  
BroadcastRegion N  
NatureOfPersonality N  
ContributionStatus N  
SupportOrAdministrationStatus N  
OrganizationKind N  
ProductionOrganizationRole N  
SupportOrganizationRole N  
JobFunctionName N  
JobFunctionCode N  
RoleName N  
JobTitle N  
JobTitle N  
ContactKind N  
ContactDepartmentName N  
FamilyName N  
FirstGivenName N  
SecondGivenName N  
ThirdGivenName N  
PersonDescription N  
PersonDescription N  
MainName N  
SupplementaryName N  
OrganizationMainName N  
SupplementaryOrganizationName N  
RegionCode N  
CountryName N  
CountryName N  
RegionName N  
RegionName N  
LanguageName N  
LanguageName N  
TerminatingFillerData N  
TimingBiasCorrection N  
TimingBiasCorrectionDescription N  
Genre N  
TargetAudience N  
ProgramMaterialClassificationCode N  
Theme N  
SubjectName N  
SubjectName N  
Keywords N  
KeyFrameSampleCount N  
Abstract N  
Purpose N  
Description N  
ColorDescriptor N  
FormatDescriptor N  
IntentDescriptor N  
IntentDescriptor N  
TextualDescriptionKind N  
TextualDescriptionKind N  
FestivalName N  
ObjectDescriptionCode N  
DescriptionKind N  
DescriptionKind N  
DescriptiveComment N  
DescriptiveComment N  
ContextDescription N  
ComputedKeywords N  
ObjectIdentificationConfidence N  
ObjectHorizontalAverageDimension N  
ObjectVerticalAverageDimension N  
ObjectAreaDimension N  
HorizontalActionSafePercentage N  
VerticalActionSafePercentage N  
HorizontalGraphicsSafePercentage N  
VerticalGraphicsSafePercentage N  
PerceivedDisplayFormatName N  
PerceivedDisplayFormatCode N  
VideoColorKind N  
PictureDisplayRate N  
VideoAverageBitrate N  
VideoFixedBitrate N  
DigitalVideoFileFormat N  
CodingLawName N  
AudioCodingSchemeCode N  
AudioCodingSchemeName N  
DigitalEncodingBitrate N  
DataEssenceCodingID? N  
StorageKind N  
StorageKind N  
StorageKindCode N  
TapePartitionCapacity N  
DiscPartitionCapacity N  
FocalLength N  
FieldOfViewHorizontal N  
FieldOfViewVertical N  
SystemNameOrNumber N  
LogoFlag N  
GraphicKind N  
GraphicUsageKind N  
SignatureTuneFlag N  
BackgroundMusicFlag N  
ProductionScriptReference N  
ProductionScriptReference N  
TranscriptReference N  
TranscriptReference N  
HorizontalDatum N  
VerticalDatum N  
DeviceLatitude N  
DeviceLongitude N  
FrameCenterLatitude N  
FrameCenterLongitude N  
CornerLatitudePoint1 N  
CornerLatitudePoint1 N  
CornerLatitudePoint2 N  
CornerLatitudePoint2 N  
CornerLatitudePoint3 N  
CornerLatitudePoint3 N  
CornerLatitudePoint4 N  
CornerLatitudePoint4 N  
CornerLongitudePoint1 N  
CornerLongitudePoint1 N  
CornerLongitudePoint2 N  
CornerLongitudePoint2 N  
CornerLongitudePoint3 N  
CornerLongitudePoint3 N  
CornerLongitudePoint4 N  
CornerLongitudePoint4 N  
SubjectDistance N  
PlaceKeyword N  
ObjectCountryCode N  
ObjectCountryCodeMethod N  
CountryCodeMethod N  
Non-USClassifyingCountryCode N  
ReleasableCountryCode N  
ObjectRegionName N  
ShootingRegionName N  
SettingRegionName N  
CopyrightLicenseRegionName N  
IntellectualPropertyLicenseRegionName N  
RoomNumber N  
StreetNumber N  
StreetName N  
PostalTown N  
CityName N  
StateOrProvinceOrCountyName N  
PostalCode N  
CountryName N  
SettingRoomNumber N  
SettingStreetNumberOrBuildingName N  
SettingStreetName N  
SettingTownName N  
SettingCityName N  
SettingStateOrProvinceOrCountyName N  
SettingPostalCode N  
SettingCountryName N  
TelephoneNumber N  
FaxNumber N  
E-mailAddress N  
SettingDescription N  
POSIXMicroseconds N  
EventElapsedTimeToStart N  
EventElapsedTimeToEnd N  
OrganizationIDKind N  
OrganizationIDKind N  
SMPTEUL? N  
EssenceContainerArray? N  
EssenceStreamID N  
IndexStreamID N  
WorkingTitle N  
WorkingTitle N  
OriginalTitle N  
OriginalTitle N  
ClipNumber N  
ClipNumber N  
DescriptiveMetadataTrackIDs N  
IdentifierKind N  
IdentifierValue N  
OrganizationCode N  
OrganizationCode N  
SupplierIdentificationKind N  
SupplierIdentificationValue N  
SupplierAccountNumber N  
SupplierAccountName N  
SupplierAccountName N  
EpisodeStartNumber N  
EpisodeEndNumber N  
PurchaserIdentificationKind N  
PurchaserIdentificationValue N  
PurchaserAccountNumber N  
PurchaserAccountName N  
PurchaserAccountName N  
ContractType N  
ContractClauseDescription N  
ContractLineName N  
ContractTermsOfBusiness N  
Jurisdiction N  
TotalCurrencyAmount N  
InstallmentNumber N  
IdentifierIssuingAuthority N  
PublishingOrganizationName N  
PublishingOrganizationName N  
PublishingServiceName N  
PublishingServiceName N  
PublishingMediumName N  
PublishingMediumName N  
PublishingRegionName N  
PublishingRegionName N  
Salutation N  
HonorsAndQualifications N  
OtherGivenNames N  
OtherGivenNames N  
AlternateName N  
AlternateName N  
ISO639TextLanguageCode N  
ISO639CaptionsLanguageCode N  
PrimarySpokenLanguageCode N  
SecondarySpokenLanguageCode N  
PrimaryOriginalLanguageCode N  
SecondaryOriginalLanguageCode N  
MajorVersion N  
MinorVersion N  
SectorSize N  
ElementLength N  
ThesaurusName N  
Cue-InWords N  
Cue-OutWords N  
KeypointKind N  
KeypointKind N  
KeypointValue N  
KeypointValue N  
FestivalName N  
AwardName N  
AwardName N  
AwardCategory N  
AwardCategory N  
SlateInformation N  
LockedIndicator N  
BitsPerAudioSample N  
CaptionKind N  
CaptionKind N  
SliceCount N  
SliceNumber N  
ElementDelta N  
PositionTableIndexing N  
SliceOffsetList? N  
PosTableArray? N  
StreamOffset N  
EditUnitFlags N  
TemporalOffset N  
AnchorOffset N  
EditUnitLength N  
HeaderByteCount N  
IndexByteCount N  
PackLength N  
IntegrationIndication N  
EventIndication N  
GraphicUsageKind N  
PrimaryPackage? N  
DescriptiveMetadataSets? N  
DescriptiveMetadataSetReferences? N  
FileDescriptors? N  
StreamPositionIndicator N  
StreamPositionIndicator N  
StreamPositionIndicator N  
OffsetToMetadata N  
OffsetToMetadata N  
OffsetToIndexTable N  
OffsetToIndexTable N  
ByteOffset N  
ReversePlay N  
FirstNumberInSequence N  
FirstNumberInSequence N  
PreviousNumberInSequence N  
PreviousNumberInSequence N  
CurrentNumberInSequence N  
CurrentNumberInSequence N  
NextNumberInSequence N  
NextNumberInSequence N  
LastNumberInSequence N  
LastNumberInSequence N  
CentralTelephoneNumber N  
MobileTelephoneNumber N  
URL N  
LocationDescription N  
LocationDescription N  
LocationKind N  
LocationKind N  
UTCEventStartDateTime N  
LocalEventStartDateTime N  
UTCEventEndDateTime N  
LocalEventEndDateTime N  
KeyTimePoint N  
TimePeriodName N  
SettingDateTime N  
ContractDateTime N  
RightsStartDateTime N  
RightsStopDateTime N  
PaymentDueDateTime N  
ClipID N  
DeviceKind N  
DeviceAssetNumber N  
IdentificationUL? N  
OperationalPatternUL? N  
EssenceContainers? N  
DescriptiveMetadataSchemes? N  
ProjectName N  
ProjectName N  
LocalTagValue N  
LocalTagUniqueID? N  
BrandMainTitle N  
BrandMainTitle N  
BrandOriginalTitle N  
BrandOriginalTitle N  
FrameworkTitle N  
FrameworkTitle N  
SourceTrackIDs N  
ShotTrackIDs N  
ProgrammingGroupKind N  
ProgrammingGroupTitle N  
ProgrammingGroupTitle N  
IdentifierIssuingAuthority N  
LinkingName N  
LinkingName N  
NameSuffix N  
NameSuffix N  
FormerFamilyName N  
FormerFamilyName N  
Nationality N  
Nationality N  
Citizenship N  
Citizenship N  
FrameworkTextLanguageCode N  
KAGSize N  
ReversedByteOrder N  
ItemName N  
ItemName N  
ItemValue N  
ItemValue N  
XMLDocumentText? N  
XMLDocumentText N  
XMLDocumentText N  
XMLDocumentText? N  
FrameworkThesaurusName N  
FrameworkThesaurusName N  
GroupSynopsis N  
GroupSynopsis N  
AnnotationSynopsis N  
AnnotationSynopsis N  
AnnotationDescription N  
AnnotationDescription N  
ScriptingKind N  
ScriptingKind N  
ScriptingText N  
ScriptingText N  
ShotDescription N  
ShotDescription N  
AnnotationKind N  
AnnotationKind N  
RelatedMaterialDescription N  
RelatedMaterialDescription N  
ClipKind N  
DeviceUsageDescription N  
DeviceUsageDescription N  
DisplayF2Offset N  
StoredF2Offset N  
ActiveFormatDescriptor N  
LineNumber N  
ScanningDirection N  
ComponentMaximumRef N  
ComponentMinimumRef N  
AlphaMaximumRef N  
AlphaMinimumRef N  
VideoPayloadIdentifier N  
VideoPayloadIdentifier2002 N  
SingleSequenceFlag N  
ConstantBPictureFlag N  
CodedContentScanningKind N 0 = Unknown
1 = Progressive
2 = Interlaced
3 = Mixed
LowDelayIndicator N  
ClosedGOPIndicator N  
IdenticalGOPIndicator N  
MaximumGOPSize N  
MaximumBPictureCount N  
ProfileAndLevel N  
Bitrate N  
ChannelCount N  
AudioSampleRate N  
PeakEnvelope N  
PeakEnvelopeData? N  
BlockAlign N  
SequenceOffset N  
BlockStartOffset N  
FileSecurityReport N  
FileSecurityWave N  
AverageBytesPerSecond N  
AuxiliaryBitsMode N  
ChannelStatusMode N [Value 0]
0 = No Channel Status Data
1 = AES3 Minimum
2 = AES3 Standard
3 = Fixed 24 Bytes in FixedChannelStatusData
4 = Stream of Data in MXF Header Metadata
5 = Stream of Data Multiplexed within MXF Body
  
FixedChannelStatusData? N  
UserDataMode? N  
FixedUserData? N  
Emphasis N  
BextCodingHistory N  
BextCodingHistory N  
QltyBasicData N  
QltyBasicData N  
QltyStartOfModulation N  
QltyStartOfModulation N  
QltyQualityEvent N  
QltyQualityEvent N  
QltyEndOfModulation N  
QltyEndOfModulation N  
QltyQualityParameter N  
QltyQualityParameter N  
QltyOperatorComment N  
QltyOperatorComment N  
QltyCueSheet N  
QltyCueSheet N  
DialNorm N  
DataEssenceCoding N  
DateTimeRate N  
DateTimeDropFrameFlag N  
DateTimeEmbeddedFlag N  
DateTimeKind? N  
DeltaEntryArray? N  
PositionTableCount N  
PositionTable? N  
IndexEntryArray? N  
SignalStandard N  
DataDefinition? N  
RecordedFormat N  
GenerationCopyNumber N  
GenerationCloneNumber N  
ThemeMusicFlag N  
InsertMusicFlag N  
IndexEditRate N  
LinkedTrackID N  
EssenceContainerFormat? N  
CodecDefinition? N  
DescriptiveMetadataFramework? N  
GroupSet? N  
BankDetailsSet? N  
ImageFormatSet? N  
ProcessingSet? N  
ProjectSet? N  
ContactsListSet? N  
AnnotationCueWordsSet? N  
ShotCueWordsSet? N  
AwardParticipantSets? N  
ContractParticipantSets? N  
PersonSets? N  
ParticipantOrganizationSets? N  
PersonOrganizationSets? N  
LocationSets? N  
TitlesSets? N  
GroupSets? N  
IdentificationSets? N  
EpisodicItemSets? N  
BrandingSets? N  
EventSets? N  
PublicationSets? N  
AwardSets? N  
CaptionDescriptionSets? N  
AnnotationSets? N  
ProductionSettingPeriodSets? N  
SceneSettingPeriodSets? N  
ScriptingSets? N  
ClassificationSets? N  
SceneShotSets? N  
ClipShotSets? N  
KeyPointSets? N  
ShotParticipantRoleSets? N  
ShotPersonSets? N  
OrganizationSets? N  
ShotLocationSets? N  
AddressSets? N  
CommunicationSets? N  
ContractSets? N  
RightsSets? N  
PaymentsSets? N  
DeviceParametersSets? N  
ClassificationNameValueSets? N  
ContactNameValueSets? N  
DeviceParameterNameValueSets? N  
MetadataServerLocators? N  
RelatedMaterialLocators? N  
LocalTagEntries? N  
TotalNumberInSequence N  
RoomOrSuiteName N  
RoomOrSuiteName N  
BuildingName N  
BuildingName N  
URL N  
LocalFestivalDateTime N  
ShotStartPosition N  
IndexingStartPosition N  
EventOrigin N  
SettingPeriodDescription N  
SettingPeriodDescription N  
IndexDuration N  
ShotDuration N  
ExtendedClipID N  
ClipIDArray? N  
ExtendedClipIDArray? N  
TrackNumberBatch N  
ExtendedTextLanguageCode N  
ExtendedCaptionsLanguageCode N  
FrameworkExtendedTextLanguageCode N  
PrimaryExtendedSpokenLanguageCode N  
SecondaryExtendedSpokenLanguageCode N  
OriginalExtendedSpokenPrimaryLanguageCode N  
SecondaryOriginalExtendedSpokenLanguageCode N  
KLVMetadataSequence? N  
PackageAttributes? N  
ComponentAttributes? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame1? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame2? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame3? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame4? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame5? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame6? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame7? N  
MPEG7BiMDecoderInitFrame8? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame1? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame2? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame3? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame4? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame5? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame6? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame7? N  
MPEG7BiMAccessUnitFrame8? N  
ComponentUserComments? N  
ShotCommentKind N  
ShotComment N  
SensorMode N  
ChannelAssignment? N  
ContentPackageIndexArray? N  
VideoIndexArray? N  
ApproximateImageContainerSize N  
MetadataEncodingSchemeCode N  
MIMEMediaType N  
MIMEMediaType N  
FieldOfViewVerticalFP N  
PackageUsageKind? N  
ChannelID N  
ChannelIDs N  
KLVDataType? N  
KLVDataParentProperties? N  
TaggedValueParentProperties? N  
AnnotationParticipantSets? N  
KLVDataDefinitions? N  
TaggedValueDefinitions? N  
AddressNameValueSets? N  
NMEADocumentText N  
PlatformRollAngle N  
PlatformPitchAngle N  
PlatformHeadingAngle N  
AddressLine N  
AddressLine N  
PlaceName N  
PlaceName N  
GeographicalCoordinates? N  
AstronomicalBodyName N  
AstronomicalBodyName N  
TimecodeArray? N  
MarkIn N  
UserPosition N  
MarkOut N  
ClipCreationDateTime N  
VideoClipDuration N  
ParticipantID? N  
ContactID? N  
DefaultNamespaceURI N  
DefaultNamespaceURI N  
NamespaceURI N  
NamespaceURI N  
NamespaceURIs N  
NamespaceURIs N  
HTMLDOCTYPE N  
HTMLDOCTYPE N  
NamespacePrefix N  
NamespacePrefix N  
NamespacePrefixes N  
NamespacePrefixes N  
RightsComment N  
RightsComment N  
NominationCategory N  
NominationCategory N  
PeakEnvelopeVersion N  
PeakEnvelopeFormat N  
PointsPerPeakValue N  
PeakEnvelopeBlockSize N  
PeakChannelCount N  
PeakFrameCount N  
PeakOfPeaksPosition N  
PeakEnvelopeTimestamp N  
PeakEnvelopeData? N  
RIFFChunkID N  
RIFFChunkLength N  
RIFFChunkData? N  
MIMECharSet N  
MIMECharSet N  
MIMEEncoding N  
MIMEEncoding N  
MonoSourceTrackIDs N  
CompositionRendering? N  
CaptionsDescriptionParticipantSets? N  
EventAnnotationSets? N  
ScriptingLocators? N  
UnknownBWFChunks? N  
CryptographicContextID? N  
PlatformDesignation N  
LocalTargetID N  
NITFLayerTargetID N  
NITFLayerTargetID N  
PackageName N  
RP217DataStreamPID N  
RP217VideoStreamPID N  
SourceOrganization N  
OriginalProducerName N  
SecurityClassification N  
SecurityClassificationCaveats N  
ClassificationComment N  
CipherAlgorithm? N  
CryptographicKeyID? N  
EncryptedSourceValue? N  
MICAlgorithm? N  
MIC? N  
ISO639-1LanguageCode N  
JFIFMarkerDescription N  
JFIFMarkerDescription N  
HTMLMetaDescription N  
HTMLMetaDescription N  
MetadataItemName N  
ColorPrimaries N  
ColorPrimaries? N  
ProductFormat N  
ProductFormat N  
SourceLength N  
ImageSourceDeviceKind N  
SourceContainerFormat? N  
SourceKey? N  
DynamicSourcePackageID? N  
DynamicSourceTrackIDs N  
SourceIndex? N  
SourceSpecies? N  
SourceValue? N  
CryptographicContextObject? N  
Sub-descriptors? N  
EncryptedTrackFileID? N  
CryptographicContextLink? N  
PlaintextOffset N  
TripletSequenceNumber N  
BoundingRectangle? N  
GeographicLocation? N  
GeographicPolygonCoordinates? N  
GeographicAreaNorthwest? N  
GeographicAreaSoutheast? N  
GeographicAreaSourceDatum N  
GeographicPolygonSourceDatum N  
CountryCodeMethod N  
ClassifyingCountryCode N  
ReleasableCountryCode N  
UTCStartDateTime N  
UTCInstantDateTime N  
UTCInstantDateTime N  
UTCLastModifyDate N  
ToleranceMode? N  
ToleranceWindow? N  
ToleranceInterpolationMethod? N  
VBILineCount N  
StoredVBILineNumber N  
VBIWrappingType N  
VBIPayloadSampleCount N  
VBIPayloadByteArray N  
ANCPacketCount N  
StoredANCLineNumber N  
ANCWrappingType N  
ANCPayloadSampleCount N  
ANCPayloadByteArray N  
VBIPayloadSampleCoding N  
ANCPayloadSampleCoding N  
Rsiz N  
Xsiz N  
Ysiz N  
XOsiz N  
YOsiz N  
XTsiz N  
YTsiz N  
XTOsiz N  
YTOsiz N  
Csiz N  
PictureComponentSizing? N  
CodingStyleDefault? N  
QuantizationDefault? N  
MPEGAudioBitrate N  
CBEStartOffset N  
VBEEndOffset N  
SubDescriptor? N  
SubDescriptors? N  
RootMetaDictionary? N  
RootPreface? N  
RootObjectDirectory? N  
RootFormatVersion N  
FrameCenterElevation N  
PackageMarkInPosition N  
PackageMarkOutPosition N  
Ad-ID? N  
ResourceID? N  
AncillaryResourceID? N  
ApplicationSchemeBatch? N  
RegisterKind? N  
RegisterVersion N  
RegisterEditorName N  
RegisterStatusKind? N  
RegisterItemName N  
RegisterItemDefinition N  
RegisterItemSymbol? N  
RegisterItemDefiningDocumentName N  
RegisterItemUL? N  
RegisterItemNotes N  
RegisterItemIntroductionVersion N  
RegisterItemHierarchyLevel N  
RegisterEntryStatus? N  
RegisterAction N  
RegisterApproverName N  
RegisterCreationTime N  
RegistrantName N  
RegisterItemOriginatorName N  
RegisterUserName N  
RegisterUserTime N  
RegisterAdministrationNotes N  
AFDAndBarData? N  
PanScanInformation? N  
VC-1InitializationMetadata? N  
VC-1SingleSequence N  
VC-1CodedContentType N  
VC-1IdenticalGOP N  
VC-1MaximumGOP N  
VC-1BPictureCount N  
VC-1AverageBitrate N  
VC-1MaximumBitrate N  
VC-1Profile N  
VC-1Level N  
LinkedTimecodeTrackID? N  
SMPTE337MDataStreamNumber N  
ApplicationScheme? N  
DescriptiveMetadataScheme? N  
UCSEncoding N  
LinkedApplicationPlug-InInstanceID? N  
LinkedDescriptiveFrameworkPlug-InID? N  
ApplicationPlug-InInstanceID? N  
DescriptiveMetadataPlug-InID? N  
ApplicationEnvironmentID N  
DescriptiveMetadataApplicationEnvironmentID N  
LinkedDescriptiveObjectPlug-InID? N  
TimebaseReferenceTrackID N  
ObjectClassDefinition? N  
ApplicationPlug-InBatch? N  
PackageMarker? N  
PackageTimelineMarkerRef? N  
RegisterAdministrationObject? N  
RegisterEntryAdministrationObject? N  
GenericPayloads? N  
RegisterEntryArray? N  
RegisterAdministrationArray? N  
ApplicationInformationArray? N  
RegisterChildEntryArray? N  
RegisterReleaseDateTime N  
RegisterItemStatusChangeDateTime N  
OpenHeader - --> MXF Header Tags
ClosedHeader - --> MXF Header Tags
OpenCompleteHeader - --> MXF Header Tags
ClosedCompleteHeader - --> MXF Header Tags
OpenBodyPartition? N  
ClosedBodyPartition? N  
OpenCompleteBodyPartition? N  
ClosedCompleteBodyPartition? N  
Footer? N  
CompleteFooter? N  
Primer - --> MXF Tags
RandomIndexMetadataV10? N  
RandomIndexMetadata? N  
PartitionMetadata? N  
StructuralComponent - --> MXF Tags
SequenceSet - --> MXF Tags
SourceClip? N  
TimecodeComponent - --> MXF Tags
ContentStorageSet - --> MXF Tags
EssenceContainerDataSet - --> MXF Tags
FileDescriptor - --> MXF Tags
GenericPictureEssenceDescriptor - --> MXF Tags
CDCIEssenceDescriptor - --> MXF Tags
RGBAEssenceDescriptor - --> MXF Tags
Preface - --> MXF Tags
Identification - --> MXF Tags
NetworkLocator - --> MXF Tags
TextLocator - --> MXF Tags
GenericPackage - --> MXF Tags
MaterialPackage - --> MXF Tags
SourcePackage - --> MXF Tags
GenericTrack - --> MXF Tags
EventTrack - --> MXF Tags
StaticTrack - --> MXF Tags
Track - --> MXF Tags
DMSegment - --> MXF Tags
GenericSoundEssenceDescriptor - --> MXF Tags
GenericDataEssenceDescriptor - --> MXF Tags
MultipleDescriptor - --> MXF Tags
DMSourceClip - --> MXF Tags
AES3PCMDescriptor - --> MXF Tags
WaveAudioDescriptor - --> MXF Tags
MPEG2VideoDescriptor - --> MXF Tags
JPEG2000PictureSubDescriptor - --> MXF Tags
VBIDataDescriptor - --> MXF Tags
V10IndexTableSegment? N  
IndexTableSegment? N  
DMSet - --> MXF Tags
DMFramework - --> MXF Tags
ProductionFramework - --> MXF Tags
ClipFramework - --> MXF Tags
SceneFramework - --> MXF Tags
Titles - --> MXF Tags
Identification - --> MXF Tags
GroupRelationship - --> MXF Tags
Branding - --> MXF Tags
Event - --> MXF Tags
Publication - --> MXF Tags
Award - --> MXF Tags
CaptionDescription - --> MXF Tags
Annotation - --> MXF Tags
SettingPeriod - --> MXF Tags
Scripting - --> MXF Tags
Classification - --> MXF Tags
Shot - --> MXF Tags
KeyPoint - --> MXF Tags
CueWords - --> MXF Tags
Participant - --> MXF Tags
ContactsList - --> MXF Tags
Person - --> MXF Tags
Organisation - --> MXF Tags
Location - --> MXF Tags
Address - --> MXF Tags
Communications - --> MXF Tags
Contract - --> MXF Tags
Rights - --> MXF Tags
PictureFormat - --> MXF Tags
DeviceParameters - --> MXF Tags
NameValue - --> MXF Tags
Processing - --> MXF Tags
Projects - --> MXF Tags
CryptographicFramework - --> MXF Tags
CryptographicContext - --> MXF Tags
DefaultObject? N  
CipherAlgorithmAES128CBC? N  
HMACAlgorithmSHA1128? N  
EncryptedContainerLabel? N  
CryptographicFrameworkLabel? N  

MXF Header Tags

Index1Tag Name WritableValues / Notes
0 MXFVersion N  
24 FooterPosition N  
32 HeaderSize N  

(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised May 14, 2015

<-- ExifTool Tag Names